เวลา code ใหญ่ๆแล้วมีหลาย project default setting  ของ vm อาจไม่เพียงพอในการ load maven lib,  compile code ให้เพิ่ม Argument ตามนี้