ICSLogo
ICSMockup

 

ทำไม ? ลงทุนหุ้นกู้ต้องรู้จักและใช้เครื่องมือ Indicative Credit Score (ICS) นักลงทุนและผู้ออกตราสารหนี้ได้ประโยชน์อย่างไรจาก ICS ?

เพราะ ICS สามารถวิเคราะห์ความแข็งแกร่งบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ สามารถเทียบระดับความเสี่ยง (Company Rating) ได้ทุกบริษัทที่ออกหุ้นกู้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ แม้ไม่มีอันดับเครดิต (Unrated)

ประโยชน์ของ Indicative Credit Score (ICS) 

  • นักลงทุน (Investor) เครื่องมือช่วยให้นักลงทุนเข้าใจความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่จะเข้าไปลงทุน หรือติดตามบริษัทที่ลงทุนไปแล้ว โดยเฉพาะบริษัทที่ไม่มีอันดับเครดิต ช่วยให้เห็นมุมมองในข้อมูล อัตราส่วนทางการเงิน ในเชิงเปรียบเทียบอันดับ
  • ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer) เครื่องมือช่วยให้ทราบสถานะทางการเงินของบริษัท ก่อนออกตราสารหนี้ สามารถประเมินตัวเอง (Self Evaluation) ก่อนเข้าไปที่สถาบันจัดอันดับเครดิต
  • ที่ปรึกษาการลงทุน (Advisor / Underwriter) เครื่องมือช่วยค้นหาและรีวิวข้อมูล ICS บริษัทต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลในอดีต (Historical) แสดงรูปแบบรายงาน
  • บริษัท หรือ กิจการ สามารถใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ ICS และรายงาน เพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัท และพิจารณาปัจจัยในการปรับปรุง (Improvement) ที่สะท้อนจากผลการดำเนินงานของงบการเงิน

Indicative Credit Score (ICS) เป็นระบบที่พัฒนาแบบชี้วัดอันดับเครดิตเชิงโครงสร้าง โดยมีองค์ประกอบเรื่อง การวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน (Structural Rating Model) และใช้หลักการทางสถิติในการจัดการ พร้อมกับมีการพิสูจน์ ความเที่ยงตรง ความแม่นยำของตัวแบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัท แบบ Second Opinion โดยเทียบเท่ากับอันดับเครดิตขององค์กร หรือบริษัท

รายละเอียดโปรแกรม

  • รองรับการวัดค่า ICS ตามรอบของข้อมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งงบสิ้นปี และงบรายไตรมาส (Current ICS)
  • รองรับการจัดเก็บค่า ICS ย้อนหลังของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Historical ICS)
  • รองรับคำนวณค่าพยากรณ์ ICS จากข้อมูลงบการเงินตามที่ต้องการ (Forecast ICS)
  • รองรับการคำนวณ ICS สำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบบสามารถรองรับการ Upload ข้อมูลงบการเงินผ่าน Excel File หรือบันทึกงบการเงินผ่านระบบ เพื่อวัดค่า ICS จากระบบได้ทันที
  • รองรับการออกรายงานค่าบ่งชี้อันดับเครดิต (Indicative Credit Score Report) สำหรับข้อมูล Current ICS ของบริษัทที่สนใจ
  • รองรับการออกรายงานพยากรณ์ค่าบ่งชี้อันดับเครดิต (Forecast Indicative Credit Score Report) สำหรับข้อมูล Forecast ICS ของบริษัทที่สนใจ

ICS_Reports

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรืออีเมล: marketing@wealth.co.th