Bonanza Custodian เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการบริหารงานด้านการรับฝากหลักทรัพย์รวมถึงการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ฝากหลักทรัพย์ โปรแกรมได้พัฒนาขึ้นให้สามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, กองทุนรวม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล ระบบการทำงานของโปรแกรมจะถูกวางให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD), Core Banking System และ ระบบ BAHTNET เป็นต้น

ระบบการทำงานของโปรแกรมจะถูกออกแบบและวางโครงสร้างให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในส่วนงานที่สำคัญต่างๆ อาทิ เช่น การจัดเก็บข้อมูล (Database), การปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Operation), การจัดทำรายงานต่างๆ (Report)นอกจากนี้โปรแกรมยังมีระบบที่ช่วยในเรื่องการควบคุม (Compliance), การตรวจสอบ (Control) และการรักษาความปลอดภัย (System Security) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Custodian

SYSTEM FEATURES

 • Auto Calculate Bond Pricing / Amortization (Thai & Foreign Securities)
 • Auto Generate Maturity / Interest / Dividend Transactions
 • Auto Generate Margin Call Transactions
 • Mark to Market and MTM < 90 days
 • Fee and NAV Calculation
 • Portfolio Valuation & Fund Fact Sheet
 • Good Fund: Core Banking System, Bahtnet
 • Auto Shift Settlement Date
 • Settlement Report
 • Good Fund Report
 • Cash Activity / Cash Forecast Report
 • Maintain Settlement Transactions and Cheque Detail
 • Maintain Scrip Type
 • Covert Scrip Type
 • Summary Scrip Type
 • Maintain Corporate Action
 • Prematch Report
 • Interface with PTI (TSD)

ขอสาธิต? กรุณาโทร +66 02861 4820 ext 5620-5622, 5629

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด