แผนกบริหารเงิน (MM Dealer)

สามารถใช้ในธุรกรรมประจำวัน (Dealing System) โดยมี Electronic Blotter เพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูล พร้อมตรวจสอบ Limit ต่าง ๆ เช่น วงเงินปล่อยกู้ GAP Limit และ Risk Limit อื่น ๆ ขณะทำธุรกรรม และพิมพ์ Deal Slip รายงานรูปแบบต่าง ๆ จากฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) เช่น Cumulative Outflow Limit วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของ GAP งบกระแสเงินสด รายละเอียดการปล่อยกู้ (Asset) โครงสร้างเงินฝาก (Liability) ทั้งระยะสั้นและยาว รายได้จากการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การปล่อยกู้ระหว่างธนาคาร การซื้อพันธบัตรระยะสั้น (REPO) ตลอดจนเรียกดูกราฟและการสร้างแบบจำลอง (Simulation) การศึกษาผลกระทบ (Sensitivity) ของตัวแปรที่กำหนด เพื่อใช้ประกอบการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีประสิทธิภาพขึ้น

 

แผนกปฏิบัติการ (Operation)

สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น การปล่อยกู้/กู้ระหว่างสถาบันการเงิน (Interbank) การซื้อ/ขายในตลาดซื้อคืน (REPO) การดึงข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดรวมทั้งในปัจจุบันและอนาคต การบันทึกรายได้การประมาณการกระแสเงินสด ตลอดทั้งพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือการยืนยันซื้อขายพันธบัตรตามรูปแบบที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

โปรแกรมยึดหลัก Dual Control ในการบันทึกรายการซึ่งกระทบต่อการทำธุรกรรมของแผนกบริหารเงิน โดยโปรแกรมจะเริ่มบันทึกรายการต่อเมื่อมีครบทั้งผู้บันทึก (Maker) และผู้อนุมัติ (Authorizer) ตรวจสอบรายการแล้วเท่านั้น

 

แผนกการตรวจสอบ (Control)

สามารถบันทึกรายละเ อียดของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเข้าไปใช้โปรแกรมในเวลาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ (Audit Log) การออกแบบโปรแกรมอนุญาตให้ Users แต่ละท่านสามารถเข้าสู่ระบบจำกัดเฉพาะ Password ตามตำแหน่ง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรือีเมล: marketing@wealth.co.th

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด