Support

CSupport

 

ฝ่าย support เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้ระบบงาน BONANZA ที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ด้วยทีมงานคุณภาพที่คอยให้บริการที่คอยให้บริการโดยตรง รวดเร็ว เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในองค์กร เพื่อให้ระบบ BONANZA สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า

ฝ่าย Support แบ่งหน้าที่การทำงานหลักออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้:

System Maintenance

เป็นการทำงานด้านการบำรุงรักษาระบบ และงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยบริการให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า ให้บริการ Update Version ใหม่ ๆ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรม

 • ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าหลังจากจบการ Implement
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม งานด้านฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่บริษัท ลูกค้าหรือที่บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ ซิสเท็ม จำกัด ตามเงื่อนไขของการบริการ
 • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 • แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนในกรณีพบข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม
 • ติดตามงานภายใน เพื่อส่งมอบงานที่ได้รับการแก้ไขแล้วให้กับลูกค้า
 • ส่งรายงานการให้บริการกับลูกค้าทุกๆ 3 เดือน

Customer Call Service

เป็นอีกบริการหลักของฝ่าย Support กล่าวคือเป็นการให้บริการด้านรับทราบข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ Support ทุกคนจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า โดยจะพิจารณาถึงปัญหา ทำความเข้าใจ และสรุปปัญหานั้นๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือทางระบบ Online Service
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้โปรแกรม
 • แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ในกรณีพบข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม
 • ติดตามงานภายใน เพื่อส่งมอบงานที่ได้รับการแก้ไขให้ลูกค้า
 • บันทึกงานประจำวันในระบบ CRQM ของบริษัทฯ

ต้องการการสนับสนุน? กรุณาโทร +(66) 2861 4820-25 ext. 5614 และ 5618

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด