Bonanza Investment

ระบบงานบริหารการลงทุน Bonanza Investment เป็นระบบงานพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการ บริหารการลงทุน รองรับธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ชนิดต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานของฝ่ายงานหลักที่เกี่ยวข้องสำหรับการบริหารการลงทุน อาทิ ฝ่ายค้าตราสารหนี้ (Front Office) ฝ่ายปฏิบัติการ (Back Office) รวมถึงฝ่ายควบคุม (Compliance) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีสูตรการคำนวณตราสารทางการเงินที่ถูกต้อง มีแบบจำลองการเงิน (Financial Model) ที่ทันสมัย และมีระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการ โปรแกรมช่วยเสริมสร้างวินัยการลงทุนให้กับผู้บริหารการลงทุน และควบคุมการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หมวดต่างๆ สามารถทำการจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเรียกดูข้อมูลและออกรายงานที่ต้องการได้ รวมทั้งส่งข้อมูลในรูป Debit/Credit ตามผังบัญชีที่กำหนด ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

Bonanza Investment

ระบบ Bonanza Investment แม้ว่าจะเป็นระบบสำหรับบริหารทางการเงินขนาดใหญ่แต่ลักษณะการใช้งานจะ เป็นแบบ User Friendly และสามารถทำงานกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

 

BINV_Workflow
EQRebalance-INVMockup

What makes Bonanza Investment different?

1st full service portfolio management system covering Front, Middle and Back office operations.

Wide range of asset classes in equity, fixed income, derivatives, futures, SBL, and etc.

A user friendly system with high compatibility & closely linked with Bonanza family products.

Embedded with world class best practices.

 

SYSTEM FEATURES

Multi-Financial Instruments Trading

 • Equity
 • Fixed Income Securities
 • Repo / Reverse Repo
 • SBL
 • Foreign Exchange
 • Derivatives

- Forwards & Futures
- Swaps
- Options
- Structured products

Simulation

 • Factor Sensitivity
 • Yield Curve
 • Weight / Portion
 • Portfolio Return

Performance Measurement

Buy / Sell Allocation

Portfolio Rebalancing  More Info >>>

Interface with other systems

Audit Log / การทำรายการมีลักษณะแบบ Dual Control เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสอบถามข้อมูล การลงทุนที่เกิน Pre-Settlement Risk ที่กำหนดลบข้อมูลโดยผู้ไม่มีอำนาจหรือผู้ไม่ได้รับสิทธิการทำงาน

Risk Management & Compliance

 • ตรวจสอบวงเงินแบบ On-line
 • กำหนดเงื่อนไขของวงเงินแต่ละข้อได้มากถึง 4 เงื่อนไขพร้อมกัน จากเงื่อนไขที่มี ได้แก่ เงื่อนไขตามหลักทรัพย์ ประเภทหลักทรัพย์ สถาบันผู้ออกหลักทรัพย์ ประเภทการลงทุน ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาคงเหลือ ผู้จัดการกองทุน
 • ตรวจสอบวงเงินสำหรับผู้จัดการกองทุนที่สามารถทำการ Trade ในแต่ละวัน (Fund Manager Limit)
 • ตรวจสอบวงเงินกับคู่ค้า (Counterparty Limit) แบ่งเป็น Settlement Limit และ Presettlement Limit
 • สอบถามข้อมูล การลงทุนที่เกิน Pre-Settlement Risk ที่กำหนด
 • สอบถามข้อมูล การลงทุนที่เกิน Settlement Risk ที่กำหนด
 • Factor sensitivity (PVO1)

Reports & Enquiry

 • Cash Management (project Cash Flow ล่วงหน้า 7 วัน) & Cash Flow Projection (แสดง Cash Inflow, Cash Outflow ที่เกิดจากดอกเบี้ย, ชำระเงินต้น, ครบกำหนดไถ่ถอน)
 • สรุปรายการซื้อขาย
 • รายงานการซื้อขายและยอดเงินคงเหลือ
 • รายงานแสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
 • Portfolio Summary
 • รายงานกำไร/ขาดทุนที่รับรู้แล้ว / รายงานกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้
 • รายงานกระแสเงินสด

GL Agent

 

 

Bonanza Investment... เรื่องราวความสำเร็จ

No. 1 Market Share

of 44% over World Class Competitors in Thailand

No. 1 Asset Under Management

US$ 100+ Billion

No. 1 Financial Software

Winner of Thailand ICT Awards
(TICTA)

No.1 in Nationwide Software Contest

1st ever Winner of the IT Princess Award 2005 (FRIT) with World Class reference site

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรืออีเมล: marketing@wealth.co.th