Bonanza Selling Agent

Bonanza Selling Agent เป็นระบบงานที่ใช้ในการช่วยบริหารจัดการการเป็นตัวแทนซื้อ-ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ออกหน่วยลงทุน (Fund House) โดย ระบบ Selling Agent จะทำหน้าที่ตั้งแต่เปิดบัญชีลูกค้า เก็บประวัติโดยละเอียดของลูกค้า ทั้งนี้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้ทั้งจากชื่อ หรือจากนามสกุล หรือจากการถือครองหน่วยลงทุน หรือจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า นอกจากนี้ระบบยังทำหน้าที่การส่งคำสั่งซื้อ (Subscription) คำสั่งขาย (Redemption) และคำสั่งสับเปลี่ยนการลงทุน (Switch In – Switch Out) ตลอดจนการประมวลผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบของการจำลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อทราบถึง Unrealized Gain/Loss ของหน่วยลงทุนที่ถือครอง ซึ่งระบบได้ออกแบบการบันทึกรายการ Portfolio ของลูกค้าเป็นแบบ FIFO (First In –First Out) รองรับการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น Front – End Fee, Back-End Fee และ Trail Or Balance Fee และสามารถเรียกดูข้อมูลและออกรายงานที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลในรูป Export File และการรับข้อมูลในรูป Text File คุณสมบัติโปรแกรมหน้าที่หลักๆ มีดังนี้

SAgent-mockup

SYSTEM FEATURES

Master File

ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน (Investor)

 • บุคคลธรรมดา (Individual), เปิดบัญชีร่วม ซึ่งมีหลักฐานตาม บัตรประชาชน,บัตรข้าราชการ หรือ Passport
 • นิติบุคคล (Corporate) ซึ่งมีหลักฐานตาม หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์, บัตรประจำตัวผู้มีอำนาจ หรือ หนังสือมอบอำนาจ

กองทุนรวม (Mutual Fund)

 • บันทึกค่า NAV ซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกวัน
 • สามารถตั้งค่าคำนวณการให้ค่า Commission Fee ที่แตกต่างกันของแต่ละกองทุน

สามารถรองรับการคิดค่าค่าธรรมเนียม

 • เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
 • จัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่การตลาด และให้สิทธิใช้งานในลักษณะกลุ่มงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ (Authorizer / Checker)

 • ระบบตรวจสอบ Portfolio ของผู้ลงทุน และจำนวนหน่วยที่สามารถซื้อ-ขายได้
 • ระบบสามารถ Authorize รายการเพื่อสามารถดำเนินงานขั้นถัดไปได้

Dealing
การเปิดบัญชีผู้ซื้อหน่วยลงทุน

 • รองรับทั้งบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • สามารถระบุเงื่อนไขของการเปิดบัญชีร่วม
 • สามารถระบุเงื่อนไขการไถ่ถอนว่ารับเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชี
 • สามารถระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย้

การซื้อหน่วยลงทุน (Subscription)

 • การเปิดบัญชีผู้ซื้อหน่วยลงทุน
 • รองรับทั้งบัญชีสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • สามารถระบุเงื่อนไขของการเปิดบัญชีร่วม
 • สามารถระบุเงื่อนไขการไถ่ถอนว่ารับเช็ค หรือโอนเงินเข้าบัญชี
 • สามารถระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

การซื้อหน่วยลงทุน (Subscription)

 • การเปิดบัญชีผู้ซื้อหน่วยลงทุน
 • สามารถแสดงความผิดพลาด หากมีการซื้อ-ขายหน่วยลงทุนผิด Condition

การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption)

 • สามารถขายคืนเป็นหน่วย หรือจำนวนเงิน
 • สามารถระบุประเภทการรับเงิน
 • สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการสั่งขาย

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching)

 • สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอยู่ใน Unit Holder เดียวกัน

การขอแก้ไขข้อมูลผู้ลงทุน (Amendment)

 • ผู้ลงทุนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

Enquiry Customer

 • สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลCustomer

Order Maintenance

 • สามารถตรวจสอบ แสดงผล และดูแลข้อมูลคำสั่งซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

Unrealized Gain Loss / Realized Gain Loss

 • สามารถแสดงผลรายได้ที่ยังไม่รับรู้ของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุน

Enquiry Portfolio

 • แสดงข้อมูล Portfolio ของผู้ลงทุน

Transaction Back Date

 • รองรับการทำรายการย้อนหลัง

Audit Log

ค้นหาและแสดงผลการดำเนินงานของผู้ใช้ระบบ

Report

ออกรายงานการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน ในลักษณะ Library Report

Interface

Import

 • สามารถนำเข้าข้อมูลจาก Fund House เพื่อสรุปผลการซื้อ - ขายหน่วยลงทุนได้ 4

Matching Transactions

 • Update ผลลัพธ์การซื้อ - ขายหน่วยลงทุนได้จากการ Import เข้ามาในระบบ

Security & Permission

 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของ User
 • สามารถสร้าง group และกำหนดสิทธิการใช้
 • สามารถกำหนดให้ค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มลูกค้าในแต่ละ User ได้
 • การตรวจสอบรายการคำสั่ง (Order) จาก Admin และ Authorizer ของระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนส่งข้อมูลให้ Fund House

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรือีเมล: marketing@wealth.co.th

หรือส่งอีเมลถึงเราและเราจะพยายามติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด