Wealth Campus

FinEdu

Wealth Campus เปิดขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเติมเต็ม และต่อยอดความรู้เฉพาะด้านการเงิน และการลงทุน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลทั่วไปที่มีใจรัก การเรียนรู้ ทั้งนี้เพราะ “การเรียนรู้” คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเสริมสร้างมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เราต้องยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวล้ำไปมาก กอปรกับศาสตร์ทางการเงินที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น การสั่งสมข้อมูลความรู้ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของศาสตร์แขนงนี้จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

WMSL ถือได้ว่าเป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ และคร่ำหวอดในวงการธุรกิจด้านการบริหารเงิน บริหารการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง มายาวนานนับสิบปี “ เรา ” จึงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้อีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ ที่สามารถเป็น “ ผู้ให้ ” ข้อมูลความรู้เฉพาะทางกับทุกคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษา ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม เราจึงมีความคิดริเริ่มที่จะทำโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตามแนวทางที่เราถนัด

จุดประสงค์ของโครงการ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริการความเสี่ยงให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

เป็นแหล่งรวบรวม / สืบค้นข้อมูลทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง

 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านการเงิน การลงทุน ตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้น

Presentation Slides

presentation icon

Credit Risk Models

View 
presentation icon

Moving to Private Wealth Management Era

View 
presentation icon

Portfolio Management Chapter 1

View 
presentation icon

Portfolio Management Chapter 2

View 
presentation icon

Risk Management Symposium

View 
presentation icon

การสร้างยอดขายทีมันคงด้วยแนวทางสร้างองค์กรทีถูกต้อง Chapter 1

View 
presentation icon

การสร้างยอดขายทีมันคงด้วยแนวทางสร้างองค์กรทีถูกต้อง Chapter 2

View 
presentation icon

ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก

View