จุดประสงค์ของโครงการ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริการความเสี่ยงให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

เป็นแหล่งรวบรวม / สืบค้นข้อมูลทางด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง

 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้านการเงิน การลงทุน ตลอดจนมีความเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้น

Presentation Slides

presentation icon

Credit Risk Models

View 
presentation icon

Moving to Private Wealth Management Era

View 
presentation icon

Portfolio Management Chapter 1

View 
presentation icon

Portfolio Management Chapter 2

View 
presentation icon

Risk Management Symposium

View 
presentation icon

การสร้างยอดขายทีมันคงด้วยแนวทางสร้างองค์กรทีถูกต้อง Chapter 1

View 
presentation icon

การสร้างยอดขายทีมันคงด้วยแนวทางสร้างองค์กรทีถูกต้อง Chapter 2

View 
presentation icon

ทางเลือกการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับผลของกฏหมายประกันเงินฝาก

View