Company Profile

Chinpong building

Wealth Management System Limited (WMSL) ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารการจัดการลงทุน การบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศจากธนาคารซิตี้แบงก์ โดยร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท เชลล์ ( ประเทศไทย ) จำกัด เพื่อจัดฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาระบบงานเฉพาะทางด้านบริหารเงินและการลงทุน (Treasury and Asset Management) ระบบงานควบคุม และบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ BONANZA ซึ่งเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดระบบหนึ่ง ของประเทศไทย และในปี 1997 หนึ่งในผู้ถือหุ้นได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในห้าสิบนักการเงินของโลกจากนิตยสาร Euromoney

WMSL เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ในปี 2540 WMSL ได้รับการคัดเลือกจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ให้เป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนบริษัทซอฟต์แวร์ทั่วประเทศไทย เพื่อมีชื่อในทะเบียน Local Hero-Software House (รวบรวมตัวแทนบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำแต่ละประเทศทั่วโลก) ภายใต้งานวิจัยของ บริษัท International Data Corporation (USA) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวาง ปี 2547 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand ICT Award (TICTA) for Runner Up Business Application โดยกระทรวงสื่อสาร และเทคโนโลยี

ในปี 2548 WMSL เป็นบริษัทแรก และถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรางวัล Thailand ICT Awards 2005 ทั้งในสาขา Finance Application และ E-Government and Services ซึ่งในปีถัดมา ผลิตภัณฑ์ Bonanza Family ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2006 ในสาขา Finance Application เป็นปีที่ 2

ในปี 2550 WMSL เป็นบริษัทแรกในหมวดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอด SMEs และล่าสุดในปี 2551 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ตามมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 จากสถาบัน SEI - USA

What We Do

WMSL ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นำ ทางด้านการให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะด้านการเงิน การลงทุนของประเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบัน WMSL ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

 

 

BONANZA LOGO

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษา วางระบบ และพัฒนาโปรแกรม Wealth Management ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “BONANZA” ซึ่งเป็นระบบงานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สำหรับบริการ การเงินการลงทุน (Treasury & Asset Management) ทั้งระบบ รวมถึงระบบควบคุมความเสี่ยงให้กับ สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการการลงทุน บริษัทประกันภัย บริษัท ประกันชีวิต และบริษัทลงทุน เช่น สำนักงานทรัพย์สินฯ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) เป็นต้น โดยประยุกต์แบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) ที่ทันสมัยทั้งใน และต่างประเทศเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

 

WCG-Logo

กลุ่ม Wealth Consulting Group หรือ WCG เป็นกลุ่มธุรกิจบริการ ที่ให้คำปรึกษาในด้านการบริหารการเงิน การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน จัดอบรม สัมมนา ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และบริษัทลงทุน เช่น สำนักงานทรัพย์สินฯ และฝ่ายบริหารเงินทุนของบริษัทมหาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ มีบุคคลากรที่เป็นนักการเงิน ซึ่งมีประสบการณ์ ทำงานในสถาบันการเงิน และองค์กรชั้นนำกว่า 20 ท่าน และทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 60 ท่าน ที่พร้อมให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงานด้านการบริหารการเงิน การบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง (Market / Credit / Operational Risk) และระบบควบคุม (Compliance) เป็นต้น

 

about_m02_clip_image009

กลุ่ม E-Frontier เป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการข้อมูลการบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยงผ่านทางอินเตอร์เน็ท ตลอดทั้งพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน Web Application รวมทั้งการให้เช่าโปรแกรมการลงทุนบนอินเตอร์เน็ท และอินทราเน็ท (Application Service Provider)

 

Under a Well-Established Group of Companies

WMSL เป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียง กลุ่มนี้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2523 ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด

GoC
Management
Somkiat

Somkiat Chinthammit

Chief Executive Officer
Chaiwat

Chaiwat Matevelungsun

President
Our Mission

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา เพื่อสรรค์สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน ของบริษัทฯ เพราะเราต้องการเป็นบริษัทที่ดีที่สุดทางด้านการวิจัย และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะด้านบริหารเงิน บริหารการลงทุน และบริหารความเสี่ยงในเอเชียแปซิฟิค

เป้าหมายในการทำงานของเราคือ ปรับปรุงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และนำมาซึ่งความสำเร็จที่ควบคู่ไปด้วยกัน กับลูกค้าของเรา สิ่งที่เราพัฒนาเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ เพราะเราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการทำงาน ศึกษา และทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน รู้แนวโน้มความเป็นไปของตลาด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เปรียบเหมือนสะพานเชื่อมโยงโอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่ให้กับเรา ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าของเราสามารถปรับเปลี่ยน ให้ได้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานของลูกค้าแต่ละองค์กร พร้อมกันนั้นเรายังมีบริการติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา ตลอดจนฝึกอบรมให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

WMSL จึงเป็นกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในประเทศไทย เรามุ่งหวังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพบเจอกับสิ่งใหม่ที่ท้าทายกว่า เพราะมั่นใจว่า ด้วยทีม IT ที่เชี่ยวชาญ บวกกับทีมธุรกิจที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด รวมไปถึง ค้นหาหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อสนับสนุนสินค้า และพัฒนาธุรกิจของเราให้ก้าวไกลต่อไป