นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยจากลูกค้า รวมไปถึงสิทธิของลูกค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าดังนี้

ประเภทของลูกค้าได้แก่

  • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทเพื่อดำเนินการใดๆกับบริษัท

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contract)

ในการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม หรือการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท ตามคำขอของท่าน

2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล หรือเมื่อบริษัทได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือศาลเป็นต้น รวมถึงเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน และภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ และ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

3. ตามฐานความยินยอม (Consent)

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ประเภทข้อมูลตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว• คำนำหน้าชื่อ
• ชื่อ นามสกุล
• เพศ
• วันเดือนปีเกิด
• การศึกษา
• สถานภาพสมรส
• ข้อมูลของคู่สมรส และ บุตร
ข้อมูลการติดต่อ• ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
• ที่อยู่ในการรับเอกสาร
• ที่อยู่ปัจจุบัน
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• หมายเลขโทรสาร
• ID Line
ข้อมูลการทำงาน• อาชีพ
• สถานที่ทำงาน
• ตำแหน่ง
ข้อมูลอื่นๆ• บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์  อีเมล และการสื่อสารทางสังคมออนไลน์

ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านงานสัมมนา ผ่านการทำสัญญา

• ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จากสื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูล ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมา จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้

• บริษัทในกลุ่ม  และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่บริษัทมี นิติสัมพันธ์ด้วย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของธนาคาร และ/หรือ ของบุคคลดังกล่าว

• หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น กรมสรรพากร กรมการปกครอง

• ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และ บริการที่ดีแก่ลูกค้า

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี  กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของลูกค้า ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้ ในขณะที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจดจำเอกลักษณ์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า ออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติไปปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย

บริษัทฯใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ ดังนี้

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของลูกค้า
  • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจาก จำนวนหน้าที่ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะกลุ่มของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และบริษัทฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ จัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับลูกค้าได้ ทักทายลูกค้าด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ลูกค้าเลือกได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของลูกค้า ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ลูกค้าสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้า และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากลูกค้าปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ลูกค้าใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้โดยบริษัทฯ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมของบริษัท เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต  รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของท่าน บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สิทธิและหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข่อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

● สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทมีอยู่

● สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้ออง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

● สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

● สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตลาดแบบตรง หรือกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ

● สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน

● สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด  เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้

● สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีข้อจำกัดโดยเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้ ไม่สามารถได้รับบริการจากบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริการใด ๆ ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ และอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

วิธีการติดต่อบริษัท

หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-861-4820 ต่อ 5620-5622, 5625, 5629

อีเมล: dpo@wealth.co.th

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทฯโดยบริษัทจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

มิถุนายน 2565

Who We Are

Wealth Management System Limited หรือ WMSL คือ บริษัทผู้นำทางด้านการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา และพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านบริหารการเงิน การลงทุน ระบบงานควบคุม และบริหารความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งจากสถาบันการเงินภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมระบบซอฟต์แวร์ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ทั้งยังช่วยปรับปรุง ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงความเสี่ยงได้มากขึ้น เพื่อที่ลูกค้าสามารถที่จะแข่งขัน และยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างมั่นคง

Contact Info

อาคารชินพงศ์ เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
โทรสาร: +66 (0) 2-861-4400
Email: marketing@wealth.co.th

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

Copyright © 2022 WMSL. All Rights Reserved